Tájékoztató Szentkirály Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi tervekről

Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 22. gazdálkodási évről – kicsit megkésve – az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2012-ben 307,949 millió forint bevételből gazdálkodott. Ennek 9.5 %-a különféle bérleti díjak és az intézmények működési bevétele, 43 % az állami támogatások, átengedett központi adók aránya. A fejlesztésekhez, intézmények működéséhez pályázatok útján szerzett támogatások összesen 32,78 millió forinttal (10,6 %) segítették céljainkat (biomassza kazánok, tornacsarnok fűtéskorszerűsítő felújítása, műv.ház érdekeltségnövelő támogatása, Tanyafejlesztési Program, iskolai működési pályázatok).

A Szentkirályért Alapítványtól az elmúlt évben is jelentős, összesen 19,12 millió forint kölcsönt kaptunk átmeneti pénzgondjaink megoldásához, amit év végén visszaadtunk.

Adóbevételeink jelentősége a költségvetési célok elérésében tavaly is meghatározó volt, az összes bevételünk 37 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 6,568 millió (alapítványi befizetéssel együtt), gépjárműadóként 22,505 millió, iparűzési adóként 88,934 millió forint bevételt könyvelhettünk. A gépjárműadó 2,2 millióval kevesebb, az iparűzési adó viszont 19,8 millióval, a kommunális adó pedig 840 ezerrel több az előző évitől. Előbbinél az éves adóalap, utóbbinál az adó mértéke is nőtt, de jelentős a hátralékok beszedéséből származó bevétel is. A szennyvízcsatornázás lakossági közmű-hozzájárulásaként 420 ezer forint érkezett, a Bácsvíz Zrt. pedig 854 ezer forint osztalékot fizetett részvényeink után. A Belügyminisztériumtól ezúttal 579 ezer forint támogatást kaptunk szociális célú tűzifa vásárlásra.

Az év végi pénzmaradvány 3,235 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású.

A kiadási oldal végösszege 304,968 millió forint. Az összes kiadáson belül 55 % a bérjellegű kiadások aránya, a dologi kiadásoké 21 %, a szociális juttatásoké 13 %. Fejlesztési, felhalmozási célokra összesen 32,792 millió forintot fordítottunk, amely 11 %-ot jelent. Legfontosabb községi gyarapodásaink: erdőtelepítés, biomassza kazánok a műv.ház-óvoda + iskola-tornacsarnok költségtakarékos fűtésére, helyi piac létesítése, tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, földútjavító gépek beszerzése, Községháza előtti park felújítása. Az ifjú házasok lakáshoz jutását 254 ezer, polgárőreink áldozatos munkáját 850 ezer, a Tiszakécskei Tűzoltóság munkáját 636 ezer forinttal támogattuk, újszülött babakelengyéjéhez pedig összesen 500 ezer forinttal járultunk hozzá. A szociális kiadások összege 41,138 millió forint, amelyben 32 felsőoktatásban tanuló támogatása is szerepel 925 ezer forinttal (Bursa Hungarica + Arany János ösztöndíj).

Lakásfenntartási támogatásban 143 háztartás részesül, szilárd hulladék kezelésére 10,413 millió forintot fizettünk.

Önkormányzatunk működési kiadásaihoz a fedezet jelentős része a helyi vállalkozók adóbefizetéseiből származik. Adóbevételeink alapvető biztosítékát adják működési és fejlesztési céljaink elérésének, ezért az elmaradó helyi bevétel működési kockázatot jelent. Hála és köszönet ezért az adót időben befizetőknek. Az év során fokozott rámenősséggel igyekeztek/igyekeznek munkatársaim a hátralékok rendezését elérni: iparűzési adó tekintetében mégis 2, kommunális adó esetében 28, gépjárműadónál pedig 19 %-os a kintlévőség. Gépjárműadót 1083 jármű után 649 adózónak írtunk elő. A kommunális adó fizetési kötelezettség (alapítványi befizetőkkel együtt) 804 ingatlanra vonatkozik, az iparűzési adó 289 befizetőtől származik. A hátralékokat pótlékkal együtt rójuk ki. Szennyvíz közműfejlesztési hátraléka 17 személynek van 970 ezer forint összegben, egyre csökkenő mértékben.

A „Szentkirályért” Közalapítvány bevételei a következőképpen alakultak: a 2012. évi befizetett adomány 546 adományozótól 8,441 millió forint volt. Az 1 %-okból csak 360 ezer forint gyarapította vagyonunkat, kamat- és egyéb hozambevételként 3,76 millió forint. A törvényi szabályozások nem változtak: továbbra sem érvényesíthető adókedvezmény a befizetett adomány után. (Takarékossági okokból igazolást nem küldünk az éves befizetésről, ha mégis kér, forduljon munkatársaimhoz a 76/597-011-es telefonszámon.)

Kommunális adó fizetési kötelezettségüket 489-en teljesítették így 2012-ben.

Útfenntartásra 2,226 millió (kocséri út, belterületi utcák), ösztöndíjazásra 643 ezer, sorsolásra 367 ezer, szociális tevékenységre 136 ezer, banki és működési költségre 279 ezer, iskolai nevelés-oktatás céljára 268 ezer forintot fordítottunk. Az összes kiadás 3,919 millió forint volt.

Mire számíthatunk 2013-ban?

Erre az évre tervezhető költségvetési bevételeink és a működési-fejlesztési kiadások egyensúlyban vannak: gazdálkodási főösszegünk 205,4 millió forint. Jelentős változást hozott ez az év a helyi közfeladatok ellátása tekintetében, ami a gazdálkodási tevékenységünket is érinti. Az új állami szerepvállalás jegyében iskolánk fenntartója immár nem az önkormányzat, hanem a Magyar Állam. Ennek következtében pedagógusaink állami alkalmazottakká váltak. Önkormányzatunk viszont egyike annak az 55, háromezer lakos alatti falunak, ahol az iskolaépület működtetését nem az Állam, hanem az önkormányzat végzi (fűtés-takarítás + dologi kiadások). Ez mintegy 12,9 millió forintba kerül. Óvodánk fenntartója továbbra is az önkormányzat.

Fontos újdonság az is, hogy kétezer lakos alatti településként a Polgármesteri Hivatal önálló fenntartására sincs lehetőségünk januártól, ezért Tiszaug község önkormányzatával hoztunk létre Közös Önkormányzati Hivatalt, ahol azonban bizonyos ügyek elintézése módosult a korábbiakhoz képest (pl. lakcímlétesítés, egyes szociális ellátások igénylése). Ezek az új járási hivatalokhoz kerültek, esetünkben Tiszakécskére.

A járások felállításával a Községházi dolgozók létszámát is csökkenteni kellett, annak ellenére, hogy az elvégzendő munka kifejezett növekedését tapasztaljuk. (E Hírlevél késésének is részben ez az oka.)

Továbbra is minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy takarékos gazdálkodással elkerüljünk minden visszaesést a közszolgáltatások színvonalában, és még szerény fejlesztésre is jusson.

Igazán izgalmas a hulladékgazdálkodás és a vízellátás-szennyvízkezelés terén született politikai döntés végrehajtásának Szentkirályra gyakorolt hatása. Falunk lakosainak nem kellett közvetlenül szembesülniük eddig a szemétszállítás költségnövekedésével, mivel az csak részben érvényesült a kommunális adó emelésében. Ugyanígy kérdéses a rezsicsökkentés kötelező végrehajtásának előnye is, mivel a hulladékkezelési Szolgáltató ügyfele esetünkben az önkormányzat, erre viszont nem vonatkozik a csökkentés. Sokkal messzebbre mutató a jövő bizonytalansága a Szentkirályon is szolgáltató hulladékkezelési és vízüzemi cégek sorsában, ahol az önkormányzatok a tulajdonosok (így mi is), és ilyen minőségükben a kötelező bevételcsökkenés ellenére kell biztosítaniuk a vagyon biztonságos működtetését.

Fejlesztési célok: tanyafejlesztési pályázatok, Faluház felújítása, Óvoda felújítása-bővítése (sószoba), Művelődési Ház felújítása, földút karbantartó munkagép beszerzése, helyi termék feldolgozó kisüzem létesítése. Erre az évre csúszott a Szentkirályért Közalapítvány nyertes pályázatának megvalósulása is, traktor és pótkocsi beszerzésével.

Szép reményünk az is, hogy a Vágó János Gazdakörrel közösen benyújtott pályázatunk eredményeként megújulhat a Faluház, sőt még egy szabadtéri rendezvényeknek helyet adó nagyobb pavilon is elkészül, alatta két kemencével.

        Nem világraszóló siker, de 10 éves a mobiltelefon flottánk, amely a kezdeti 13 készülékről mára 550-re terebélyesedett. Munkatársaim és én, szívesen bajlódunk az ezzel járó teendőkkel, amelynek addig van értelme, amíg a kedvező percdíjakon túl a szentkirályiak az egymás közötti beszélő viszony fenntartását, a faluközösségünk tagjait összekötő érzelmi szálak erősödését is élvezhetik. A példaértékűen fegyelmezett számlafizetés a legfontosabb érv a bővülési lehetőség fenntartása mellett. Munkaerőnk jobb kihasználása érdekében ugyanakkor mobiltelefonnal kapcsolatos ügyintézés 2013. augusztus 1. után csak csütörtöki napokon lesz. Telefonszámla befizetést szerda kivételével továbbra is bármikor intézhet a pénztárban.

        Köszönetet mondok a közterületeink tisztaságán munkálkodó községi lakosoknak, alkalmazottaknak és közmunkásainknak, településfejlesztőnknek is a sok sikeres pályázatért. Köszönöm a Vágó János Gazdakör és a Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület tevékenységét, önszervezési-önnevelési törekvéseit is.

Becsület terén továbbra sem adhatjuk alább: csak a legjobb az elégséges, a tőlünk telő legtöbb az elegendő!

 

Tisztelt Gazdálkodó, Adófizető Lakosunk!

Köszönöm eddigi készségét, ami a közkiadásokhoz történő hozzájárulás teljesítésében nyilvánult meg. Együttműködésére, személyes áldozatvállalására továbbra is szüksége van Szentkirálynak.

Megújult honlapunkon, a www.szentkiraly.hu név alatt falunkról szóló friss tudósításokat talál.

Munkatársaimmal azon igyekszünk, hogy a szentkirályi polgárok megtalálják a tisztes boldogulás útjait. A nemzeti együttműködés szép eszméjének a Haza javára történő kifejtése és gyakorlatba ültetése terén ne mástól várjuk teendőink elvégzését. A havonkénti összejöveteleket folytatni szeretném. Annak ellenére, hogy néha igen gyér az érdeklődés, a közvetlen tájékoztatásnak és a beszélgetésnek ez a lehetősége az előttünk álló választási időszakban biztosan felértékelődik. Csak béke legyen, és tartsunk ki a becsületben!

 

A képviselő-testület nevében tisztelettel köszönti                                       Szabó Gellért polgármester sk.

Szentkirály, 2013. július 31.