A tanyagondnoki szolgálat bemutatása

 

1. A tanyagondnoki szolgálat célja

A tanyagondnoki szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.

A tanyagondnoki szolgálat

 • közvetlen, személyes szolgáltatásokat, valamint
 • az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: a település külterületén és egyéb belterületén életvitelszerűen tartózkodó lakosság, rászorultság, kor, egészségi állapot, szociális vagy egyéb tényezőkre tekintet nélkül.

A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.

2. A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai

Közreműködés az étkeztetésben

A tanyagondnok kiemelt feladata a külterületi igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz szállítása. A tanyagondnok ezt a feladatot szóban vagy írásban jelzett igények alapján látja el. Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során a további alapellátási igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé.

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek a képesített gondozók által végezhető feladatok vagy elérhető személyek körén. Segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában:

– ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok,

– kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások,

– nehezebb tárgyak mozgatása, hó eltakarítás, fűnyírás (szükség esetén közhasznú munkások bevonásával)

– a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb. beszerzése. A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, és a kért árucikkeket helyben vagy az útja során érintett más településen vásárolja meg. A vásárlásról kapott nyugta szerinti ellenértéket az igénybevevő a beszerzett áru átadásával egyidejűleg fizeti meg a tanyagondnoknak.

 

Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a település külterületén lakók számára. A tanyagondnok feladata: a helyben vagy a legközelebbi település(ek)en elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő folyamatos tájékoztatása.

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben

A tanyagondnok fontos feladata A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel és szakembereikkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése

A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe szállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a külterületen élő betegek minél gyorsabban jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez.

A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni. A településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára előírt időpontokhoz. A fertőző betegek szállításánál különösen körültekintően kell eljárni. A tanyagondnok a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására vagy megérkezésére nincs lehetőség.

A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel.

A tanyagondnok munkájával hozzájárul a lakosok egészségi állapotának megőrzéséhez azáltal is, hogy aktívan részt vesz a betegségmegelőző tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról.

A receptek kiváltása és a gyógyszerek időben történő házhoz szállítása nagy segítség a betegeknek, a háziorvossal és a gyógyszertárral való jó munkakapcsolat esetén zökkenőmentessé tehető. Itt külön figyelni kell arra, hogy a gyógyszerek név szerint kerüljenek külön csomagolásra, és az elszámolás is pontos legyen, a vásárlást nyugtával kell igazolni.

A betegszállítás mellett az egészségügyi dolgozók szállításában történő közreműködés is lehet feladat, amennyiben az a településen másképp nem megoldható (pl. védőnő szállítása).

Felmerülhet az igénye az esti vagy hétvégi orvosi ügyeletre történő szállításnak, ezt akkor kell megoldani, ha az ügyeletes orvos várhatóan nem tud időben a helyszínre érkezni.

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása

A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a tanyagondnoki gépjármű részt vesz a gyermekek szállításában. A gyermekszállítási feladatok a tanyákon élő gyermekek esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (logopédiai és egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc, sportolási lehetőségek, színház, stb.). Idetartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, ünnepségekre való szállítása is.

 1. A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai

A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése

A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a település külterületén élők életminőségének javítása. Ez jelenti a helyi társadalom demokratikus működéséből fakadó élénk közéletet, civil szervezetek létét és működését, amit a szolgálat fenntartója támogat. A feladat elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a település lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel rendelkezik. E feltételek megléte esetén lehet a helyi közélet motorja, illetve a közéleti események szervezője. Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítás (helyi egyesületek, dalárda, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségei, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések, helyszín biztosítása, berendezése, stb.) megoldása. A feladatok más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével kapcsolatos.

A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események szervezésére is kiterjed, azoknak rendszeres szervezője lehet: színházlátogatás, nyugdíjasok kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre (búcsú) történő szállítás.

 

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

A tanyagondnoki szolgálat további feladata a segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnokok által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről (milyen ügyben hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell beszerezni ill. benyújtani) való tájékozódás és tájékoztatás is.

A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, problémáikat, kéréseiket meghallgatja.

Az önkormányzati munkát segíti a hivatal leveleinek, szórólapjainak kézbesítésével, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével

Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak:

 • napi beszerzések: a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk (pl. alapvető élelmiszerek beszerzése és házhoz szállítása)
 • A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása.
 • Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása.

4. A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett – az önkormányzati feladatok megoldását segítő – szolgáltatások

A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik – közreműködhet azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek célja nemcsak a tanyasi, hanem a teljes lakosság minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végez. Ilyen feladatok lehetnek:

 • hivatali ügyintéző és bizottsági tag szállítása környezettanulmányra,
 • levél kézbesítése lakosságnak, képviselőknek, bizottsági tagoknak,
 • községi rendezvények lebonyolításában közreműködés (falugyűlés, március 15-i ünnepség, Szentkirály Napja stb.),
 • közhasznú és közcélú foglalkoztatottak munkájának irányítása,
 • a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára,
 • önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére (írásos anyagok, szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása), hangosbemondón történő tájékoztatás, valamint az egyéb önkormányzati fenntartású médián (újság) történő tájékoztatásban való közreműködés.

A feladatot a tanyagondnok a fenntartó utasításai alapján látja el, összehangolva a tanyagondnoki szolgáltatás személyes szolgáltatást jelentő alapfeladataival.

 1. A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások

A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális segítségnyújtást végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek révén a helyi lakosság általános szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti. A földrajzi és tömegközlekedési adottságoktól függően változó mértékben a tanyagondnoki szolgálat közreműködik a településen élők tömegközlekedéshez való hozzájutásában.

A tömegközlekedés elégtelensége (ritka járatok, a volánbuszok megállóinak távolsága) okot adhat a tanyagondnoki tevékenységi kör közlekedési szolgáltatásokkal történő bővítésére. A tanyagondnoki szolgálat menetrendszerű járatot nem üzemeltethet, a tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása az alapfeladatokat nem akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az egyedi eseteket preferálja (késői járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás).

A tanyagondnoki szolgálat a foglalkoztatás elősegítése érdekében többféle tevékenységet is végezhet. A munkanélküliek munkaügyi kirendeltségre szállítása mellett feladata lehet az állandó munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók munkahelyre, vagy a munkavégzés céljából utazók tömegközlekedési csatlakozáshoz történő szállítása.

A munkásjárat működtetése az alapfeladatokat nem akadályozhatja.

 1. A tanyagondnoki szolgáltatás összteljesítményét jelző mutatók

A tanyagondnoki feladatok szinte kizárólagosan gépjármű igénybevételével láthatóak el. Ezek a településen meglévő (van olyan lakott tanya mely a belterülettől 15 km-re található) és a környező települések viszonylatában felmerülő távolságok miatt jelentős futásteljesítményt követelnek meg.

A fenntartó, a tanyagondnok és a helyi közösség számára egyaránt fontos, hogy a tanyagondnoki szolgálat teljesítményét, hatékonyságát ismerje. A hatékonyság egyik mutatója az ellátott lakosságnak az aránya. Cél, hogy ez az arány minél magasabb legyen, a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak minél nagyobb hányada részesülhessen a szolgáltatásban.

A tanyagondnoki szolgálat a felsorolt tevékenységek mellett, a fő tevékenységi körökbe nem sorolt egyéb – szintén térítésmentes – szolgáltatást nyújthat.

 1. Tájékoztatás, kapcsolattartás, igénybevétel, ellátott- és munkajogi kérdések

A tanyagondnoki szolgáltatások közzétételének módja

– a faliújságon, hirdetményben,

– szórólapokon, minden lakásba eljuttatva,

– helyi rendezvényeken: közmeghallgatás, falugyűlés,

– a Szentkirályi Hírmondóban,

– személyesen, élőszóban: a tanyagondnok, a polgármester/fenntartó/intézményvezető, illetve képviselőik (hivatali dolgozók) útján.

A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

A szolgáltatásokkal, és a felmerülő problémákkal kapcsolatban tájékoztatást munkaidejében a tanyagondnok, ügyfélfogadási időben a polgármester illetve a polgármesteri hivatal erre felhatalmazott dolgozói adnak. A tájékoztatás alapja a helyi önkormányzatnak a tanyagondnoki szolgáltatást magában foglaló helyi rendelete, illetve a működési engedélyt kiadó hatósághoz benyújtott szakmai programja.

A kapcsolattartás lehetséges módjai

Személyesen: a tanyagondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek többségében az igénybevételkor kerül sor. Az igénybevétel dokumentálása az adott szolgáltatás elvégzésének elismerését igazoló szolgáltatásnaplónak az igénybevevő részéről történő aláírásával történhet.

Telefonon: a tanyagondnok számára biztosítani kell a telefonon történő mobil elérhetőséget, hogy az igénybevevők távollétében is jelezni tudják számára szükségleteiket.

Írásban: rendszeres ellátási igényét, észrevételeit és esetleges panaszait az ellátott írásban is jelezheti a szolgáltatás fenntartójának.

A szolgáltatás igénybevételi szándékának jelzése

A szolgáltatással ellátott településrész lakossága a helyben szokásos tájékoztatási módozatok szerint értesül a lehetőségekről. A lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon, a szolgáltatást fenntartó a polgármesteri hivatalban/szociális intézményben pedig személyesen illetve írásban jelezhetik a szolgáltatásról tájékoztató dokumentumokban megjelölt személynél.

A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 2 munkanappal előbb bejelenti és egyezteti a tanyagondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 4 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ.

Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől, a fenntartóval kell egyeztetni.

A tanyagondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell arra, hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembe vételével kell dönteni.

 

A tanyagondnoki szolgáltatást végzők jogai

 • A tanyagondnoki szolgáltatást végző – önkormányzati fenntartó esetén közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott – munkavállaló számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi jogait, munkáját elismerjék, valamint a fenntartó megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számára.
 • A munkavállaló munkakörében – esetlegesen – történő felelősségre vonása csak a fentiekkel arányosítható.
 • A tanyagondnok jogosult munkavállalói jogainak érvényesítésére a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény alapján.

A tanyagondnok helyettesítése

A fenntartó a tanyagondnok távolléte esetén is köteles a feladatot képzett munkaerővel ellátni az adott évben előírt munkaórák teljes mennyiségében.

A helyettesítés megoldható:

 • Akkreditált képzésen tanúsítványt szerzett helyettes tanyagondnokkal vagy
 • a földrajzilag elérhető legközelebbi településsel kötött együttműködés alapján az ott dolgozó tanyagondnok igénybevételével, illetve
 • a tanyagondnoki alapképzésnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szociális/humán képesítéssel rendelkező személy feladatellátásával.

 

8. Egyéb – a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos – előírások

Személyi feltételek

A tanyagondnok köteles elvégezni a fenntartó által finanszírozott, munkakör betöltéséhez szükséges tanyagondnoki alapképzést. A tanyagondnok köteles a munkáltató által támogatott kötelező továbbképzéseken részt venni, és a közalkalmazottak számára előírt kreditpontokat megszerezni.

A tanyagondnok tagja a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének. A tanyagondnok számára lehetőséget kell biztosítani – a feladatellátáshoz szükséges – közösségi összejöveteleken való részvételre, a szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartásra.

A tanyagondnok köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra vonatkozó etikai szabályokat betartani.

A tanyagondnok köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli munkába rendelés esetén az előírt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas állapotban. A tanyagondnok esetleges egészségügyi állapotváltozását köteles munkaadójának mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez különösen vonatkozik a gépjárművezetés alóli felmentésre, amennyiben esetleg más feladatok ellátásban az említett problémák miatt nem akadályozott.

Tárgyi feltételek

A tanyagondnoki gépjárművet zárt helyen, a Polgármesteri Hivatal garázsában (6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.) kell tárolni, a tanyagondnok köteles a tanyagondnoki gépjárművet használat után minden nap ezen a helyen leállítani.

A tanyagondnok köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel kísérni (km-óraállás).

A tanyagondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a tanyagondnoki gépjármű mellett a feladatellátásához szükséges egyéb, a szolgáltatást fenntartó rendelkezésére álló eszközöket is használni (számítógép, internet, telefon).

 


Tanyagondnokok

 

I. körzet: Szentkirály-alsó, Szolnoki-dűlő, Olasz-dűlő ellátandó lakos 396 fő

Deák Béla vagyok,1962-ben születtem Kecskeméten. Szentkirályi lakos vagyok, itt élek születésemtől, itt nevelkedtem, itt alapítottam családot is. 5 gyermekem van. Mindig is tanyán éltem, a „véremben van” ez az életforma. Szeretem az összes szépségével, bájával, buktatójával, nehézségével együtt. Már egész fiatalon a helyi termelőszövetkezetnél helyezkedtem el, mint fogatos. Később növénytermesztő gépész szakon szereztem képesítést, majd gépkezelő lettem. A termelőszövetkezet felbomlása után egyéni vállalkozásba kezdtem, de ezt sajnos abba kellett hagynom. Végül egy helyi vállalkozónál helyezkedtem el, mint gépkezelő. 2018 augusztusa óta dolgozom a Szentkirályi Önkormányzatnál tanyagondnoki munkakörben. Igyekszem tudásomat fejleszteni, ismereteimet bővíteni, hogy minél szakszerűbben láthassam el teendőimet.

 

II. körzet: Szentkirály-felső, Jász-dűlő, Hori-dűlő ellátandó lakos 391 fő

Kovácsné Lázár Ilona vagyok, a II. körzet tanyagondnoki teendőit 2013. február 15-től látom el, feladatköröm szerteágazó és a váratlan helyzetekhez is igazodó. Abban segítek, amiben tudok: ebédet szállítok, bevásárolok, gyógyszert íratok, orvoshoz viszem a betegeket, hivatalos ügyeket intézek és nem utolsó sorban meghallgatok, vagy beszélgetek azokkal, akiknek erre van szükségük.

Felsőfokú tanulmányaim befejeztével, 1983-ban kerültem Szentkirályra (akkor Lászlófalva) a helyi termelőszövetkezetbe agronómusként. Dunántúliként, az ott megszokott lankás-dombos tájak után, újszerűen hatott rám az ismeretlen puszta síksága és az elszórtan elhelyezkedő tanyasi gazdaságok látványa. Minden idegen volt, a táj és az itt élő emberek is. Kis idő elteltével megismertem az itt lakókat, aztán néhány eltévedés után lassan-lassan alábbhagyott az „ugyan most éppen hol vagyok?” érzése is.

A tsz-ben eltöltött 11 év alatt sárdagonyázásban és homokbuckákkal való küzdelemben egyaránt volt részem, amit hol motorral, hol fogattal, hol pedig autóval próbáltam legyűrni. Sok szép emléket őrzök azokból az időkből, amikor még jóval több lakott tanya volt a pusztában, bennük szelíd békességben élő, szorgalmas, munkájukat szerető emberekkel. Mindennapi tevékenységem során gyakran jártam náluk ügyes bajos dolgaikat intézve, így rövidesen bizalmukba fogadtak, megosztották örömüket és bánatukat.

Mára megváltozott a táj és megváltoztak a tanyasi emberek is. Átalakultak a mindennapjaik, szokásaik, zárkózottabbá, kevésbé befogadóvá váltak. A tanyáknak csak egy részében folyik termelő tevékenység, pedig a tanyához kapcsolódó gazdaság ma is magában hordozza legalább az önellátás lehetőségét. A tanyavilág másik részén segítségre, ellátásra szoruló, gazdálkodásra már nem képes idős emberek élnek. A környék megüresedő tanyáit gyakran az olcsóbb élet reményében a városokból kitelepülők vásárolják fel, akik aztán egyre szegényebben múlatják mindennapjaikat, hiszen aki sohasem élt így, az nem boldogul ebben az embert próbáló környezetben. Számos tanyahelyről már csak a kietlenség, az egykori kert maradványa, a magányosan meredező kútágas, a kivadult gyümölcsösök és az embermagasságú, burjánzó gaz tanúskodik.

Az utóbbi 19 évben a Kecskeméti Regionális Képző Központban (később Türr István Képző és Kutató Intézet) dolgoztam, többek között szociálisan hátrányos helyzetű emberek mezőgazdasági jellegű oktatását végeztem, részben cigány nemzetiséghez tartozókkal és börtönben elítéltekkel foglalkoztam. Feladataim komplex és önálló munkavégzést igényeltek, ahol az empátia, a szociális érzékenység és a szervezőkészség elengedhetetlen kellékek voltak.