Hidegben, hóban biztonságban

 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a tél veszélyeire, ami kiterjed többek között a közúti közlekedésre, az épített környezetre, a szabadban tartózkodásra, a biztonságos vezetésre, a fűtési eszközök biztonságos használatára és még számos dologra. A tájékoztató elérhető : 
http://bacs.katasztrofavedelem.hu/hidegben-hoban-biztonsagban

 

Új intézhető ügykörök a Kormányablakokban

 2015. december 9. napjától, újabb 86 ügykörrel bővül a Kormányablakokban intézhető ügyek száma, ekkortól tehát 509 ügy intézhető el, illetve kezdeményezhető az integrált ügyfélszolgálatoknál.

 A Magyar Közlöny 181. számában (2015. november 24.) megjelent jogszabály értelmében, 2015. december 9.-től, a jelenleg 423 helyett, 509 ügy intézhető, illetve kezdeményezhető a kormányablakokban. Továbbításra 33 új ügykör, míg tájékoztatás céljából 53 új ügykör kerül be, a kormányablakokban intézhető tevékenységkörbe.

  (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Szüreti felvonulás- 2015

Hagyományosan szeptember 3. szombatján rendeztük meg településünkön a szüreti felvonulást. Idén kedvezett az időjárás a programnak, hiszen ragyogó idő fogadta az érdeklődőket. 32 fogatos és 13 csikós jött el, hogy részt vegyen az Ifjúsági úthoz induló felvonuláson, mely érintette a település valamennyi utcáját. Több helyen is vendégül látták a fellépőket és az érdeklődőket. A jó hangulatról az Szentkirályi Ifjúsági Tánccsoport táncosai és a Mixer együttes gondoskodott a hajnalig tartó mulatságon.

Köszönet illeti valamennyi szervezőt és résztvevőt!

Fotó: Faragó József

Magáncsődvédelem

 A magáncsődvédelemről szóló törvény (2015. évi CV. törvény "A természetes személyek adósságrendezéséről" - kihirdetve: Magyar Közlöny 2015. július 8. 100. szám) 2015. szeptember 1-jei életbe lépésével elindult a köznyelvben családi csődvédelem néven nevezett új jogintézmény, amelynek nem volt előzménye Magyarországon, de több tízezer embert is érinthet, nagy segítséget jelent a rászorulóknak, így nagy felelősséget jelent, hogy az alkalmazásánál ne legyenek problémák.

Magáncsőddel kapcsolatos további tájékoztatások elérhetők itt!

Gazdálkodási tájékoztató-2015

 

Elkészült Szentkirály Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról és a 2015. évi tervekről szóló tájékoztatója.

Tájékoztató letölthető itt.

Gazdasági program

Elkészült Szentkirály Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2014- 2019. közötti időszakra vonatkozóan.

A gazdasági program célja, hogy meghatározza Szentkirály község fejlesztésének irányvonalát, súlyponti kérdéseit, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények működtetésének elveit. 

Önkormányzatunk felelőssége, hogy világos célokat fogalmazzunk meg, azokat ismertessük és egyeztessük a lakossággal, kérjük a segítségüket, mert csak együtt tehetünk jövőnkért. Hazánkat és benne településünket csak polgárainak akarata, tudása, szakértelme, kreativitása és szorgalma teheti sikeressé.

Ezért kérünk mindenkit, hogy aki elolvasta a programot, és azzal kapcsolatban véleménye, kiegészítése van, ezt mielőbb küldje el polgarmester@szentkiraly.hu címre.

Részletes Gazdasági program letölthető itt!

 

Út elnevezése

 

Tisztelt Szentkirályi Lakos!

 Képviselő-testületünk legutóbbi ülésén döntött az alábbiak közzétételéről.

 A Szentkirályi Ásványvíz Kft. nevében Balogh Levente tulajdonos-ügyvezető, azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy édesapjáról Balogh Sándorról, a Szentkirályi ásványvíz felfedezőjéről nevezzünk el utat Szentkirályon.

 Balogh Sándor vegyészmérnök előbb a Kecskeméti Konzervgyár üzemvezetőjeként, majd a Ceglédi Konzervgyár főmérnökeként tevékenykedett. Különösen a szárítmányok érdekelték. Ezen a területen tíz találmány fűződik nevéhez, melyek között egy egyetemi tankönyvekben is szerepel. Ő volt egyik megalkotója a népszerű Márka üdítőital-családnak, de részt vett az Olympos italok előállításában is. A szentkirályi Tsz fonodaüzemét 1992-ben vásárolta meg, ahol elindította saját családi vállalkozását, és töltőüzemet létesített. Itt kezdték gyártani a Marina üdítőket, de a 240-féle termék között található a Virgin ételízesítő-család is. Szakértelmének és kiváló érzékének köszönhető a Szentkirályi ásványvíz felfedezése 1993-ban, amely azóta nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világban nagy elismertségnek örvend. Neki köszönhető elsősorban, hogy Szentkirály felkerült a világ elismert településeinek térképére.

A gazdag életpályát befutó, nemzetközi hírű sikeres vállalkozás létrehozója emlékének méltón adózhatunk azzal, ha nevét közterület viseli Szentkirályon.

 A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2014. önkormányzati rendelet szerint a személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, akinek élete, munkássága a községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói számára.

 A Képviselő-testület azt javasolja, hogy a lakiteleki út déli oldalának (415/7 hrsz-ú közút) a Műhely felé vezető út (415/5 hrsz) és a Vörös Sándor-féle tanyához vezető dűlőút (07 hrsz) közötti szakaszát, a Benzinkúttól az Ásványvíz Kft. területéig „Balogh Sándor-út”-nak nevezzük el.

 Kérem, hogy véleményét a Községházára írásban, vagy a polgarmester@szentkiraly.hu címre juttassa el 2015. április 20. napjáig!

 A beérkezett vélemények ismeretében hozza meg a képviselő-testület döntését a közterület elnevezéséről.

 Várjuk megtisztelő véleményét!

 

                                                                               Szabó Gellért sk.

                                                                                polgármester

Növényi hulladékégetés szabályai

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos belterületen égetni.

A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.

Tovább a részletes tájékoztatóhoz.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai.

Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez

Tanyakonferencia

 

Tanyavilág 2020" címmel kétnapos konferenciát szerveztünk Szentkirályon 2015. március 11-12-én. Az információs jellegű első napon a terület kutatói, helyi döntéshozók, gyakorlati szakemberek, a tanyagondnoki szolgálatok jó ismerője, valamint kormányzati szervek jártas szakértői adták közre tapasztalataikat. Három szekcióban zajlott a tanyákon élők életminőségét javító ajánlások csokorba gyűjtése, amit másnap véglegesítettek a résztvevők, hogy a döntéshozók elé terjesszék. A bevezető gondolatokat, az előadások vetített anyagait és az Ajánlásokat megismerheti itt. 

 

Ajánlások.

Elmeserkentő gondolatok.

A konferencián elhangzott előadások:

Csányi László: Tanyák önkormányzati szemmel

Csörszné Zelenák Katalin: Tanyagondnokok az Alföldön

Dr. Duró Annamária: Települési közösségek és társadalmi problémák a tanyasi lakosság körében

Kovács András Donát: Kutatási eredmények a Kecskemét térségi tanyavilágban

Mezőszentgyörgyi Dávid: Fejlesztési programok a tanyán élők életminőségének javítása érdekében

Romvári Róbert: A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Szabadkai Andrea: Helyi termékek gazdasági szerepe a tanyákon

Szabó Gellért: Tanyás megyék

Szabó Mátyás: A Tanyafejlesztési Program

Dr. Viski József: Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Tanyagondnoki kitüntetés

Benkovics Tibor kapta idén a tanyagondnok kategóriában a "Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj"-at, melynek ünnepélyes átadására Alsómocsoládon (Baranya megye) került sor március 6-án. 

Gratulálunk Tibornak, és szolgálatához további testi-lelki erőt, egészséget kívánunk!

 

Bérfőzési és magánfőzési változások

A 2015. január 1-jétől hatályos jövedéki szabályozást érintő változások:

 

Magánfőzési és bérfőzési szabályok változása:

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoznak.

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Változik a magánfőző definíciója is: magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. (A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tv. : Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (4) bekezdés] 

Bővebben...

Szociális támogatások igénylésének új helye

Elkezdődött a szociális rendszer megújítása –

A szociális támogatások egy része új helyen igényelhető

 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az aktív korúak ellátására vonatkozó támogatások, vagyis a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás a jövőben a járásoknál intézhető.

 Az állam által kötelezően nyújtandó szociális ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.

 Ezek az ellátások a következőek:

- aktív korúak ellátása,

- időskorúak járadéka,

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Bővebben...

Ügyfélfogadási rend

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referense az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából tájékoztatja a település lakosságát, hogy a 2015. év januári ügyfélfogadási időpontok az alábbiak.
 
 
 
SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)- 2015. január 7. 9:00 – 13:00

 Roma Nemzeti Önkormányzat, (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.)- 2015. január 14. 9:00 – 11:00

 Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház,(6000 Kecskemét Reile G. u. 22.)- 2015. január 14. 13:00 – 15:00

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata,(6000 Kecskemét, Irínyi út 17.)- 2015. január 21. 12:00 -16:00

 SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)- 2015. január 28. 9:00 – 13:00

 

Démász Fiókiroda a Lakiteleki Népfőiskolán

EDF Démász Ügyfélszolgálati fiókiroda LAKITELEK Népfőiskola, Kölcsey-ház

Nyitva tartás: kedden  08.00-12.00;  szerdán 14.00-18.00

 

 

Elérhetőségeink:

Internetes honlap: www.edfdemasz.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

06 62 565 600 vagy 06 40 82 22 82

Mérőállás bejelentés:

mobilról 06 62 565 987 vagy 06 40 82 81 80

vezetékesről 06 62 565 780 vagy 06 80 82 81 80

Műszaki hibabejelentés:

06 62 565 881 vagy  06 40 82 20 00

 

Választási eredmények

A helyi önkormányzati választások eredményei szerint Szabó Gellért lett továbbra is a polgármester, a képviselő testület tagjai pedig:

Ádámné Maróti Erika Ágnes    
Béni Sándor János    
Bimbó Ferenc    
Kovácsné Lázár Ilona    
Kutasi Ferenc    
Takácsné Kis Márta Magdolna    

A választási eredmények pontos adatai az alábbi oldalon tekinthetők meg:

http://valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M03/T104/tjk.html

 A Helyi Választási Bizottság határozata

Európai parlamenti választások

2014. május 25-én lesz az Európai parlamenti választás (21 magyarországi mandátum)

 -          Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki Magyarországon kívül szeretne szavazni, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. május 17.) 16 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

-          Az Európai Unió más tagállamának állampolgára, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon (2014. május 9-ig) kérheti a névjegyzékbevételt.

-          Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon – 2014. május 23-án – 16 óráig a helyi választási irodánál, a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni.

 

További információk a www.valasztas.hu weboldalon.

Választási eredmények Szentkirályon

A 2014. április 6-ai országgyűlési képviselő választáson az egyéni választókerületi szavazást Szentkirályon  Dr.  Zombor Gábor nyerte meg, míg az országos listás szavazást FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KDNP.

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 1444 fő volt, ebből a szavazáson 973 fő jelent meg. Ez 67 %-os részvételi aránynak felel meg.

Bővebben...

EU Élelmiszersegély Program sajtóközlemény

Az EU Élelmiszersegély Program keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal
(MVH) szerződött segélyszervezetek, így a Gyermekétkeztetési Alapítvány is 2014. március
végéig fejezik be a 2013-as Programhoz kapcsolódó élelmiszerek eljuttatását a rászorulók
részére.


Budapest, 2014. március 11.

 


Sikeres évet tudhat maga mögött az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély
Program, amely Magyarországon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
koordinálásával kerül végrehajtásra. A program mind az önkormányzatok, mind a rászorulók
részéről rendkívül pozitív fogadtatásnak örvend. Az országos program keretében az EU-s
forrásból közbeszerzési eljárást követően előállított élelmiszereket az MVH-val szerződésben
álló négy segélyszervezet, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Katolikus Karitász, a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el a
magyarországi rászorultak részére.


A program keretében az a több, mint 1 millió kisnyugdíjas és létminimum közelében élő
személy tekinthető rászorulóknak, akik jövedelmi viszonyai a KSH által publikált
létminimum értékek közelében vannak. Az osztások során tészta, liszt, keksz, kristálycukor,
konzerv, UHT tej és vitaminkészítmény is eljutott a rászorulók számára. Az élelmiszereket
előállító vállalkozásokat az MVH közbeszerzési eljárás útján választotta ki, a mikro-, kis és
középvállalkozások számára is lehetőség nyílt a jelentkezésre és sikeres pályázat
benyújtására. Az élelmiszerek magyarországi vállalkozásoknál kerültek előállításra, egyben
segítséget nyújtva ezzel a magyar munkahelyek megtartásában.


Az MVH szigorú laboratóriumi minőségellenőrzések keretében vizsgálja az élelmiszereket a
gyártási folyamat során és a segélyszervezetek raktáraiban is. A 2013. év őszi fordulója, azzal
a megnyugtató eredménnyel zárult, hogy a rászorulók kiváló – minőségi hibától mentes –,
bevizsgált élelmiszereket kaptak. Az MVH több szintű ellenőrzést végez a településeken az
élelmiszerek kiosztásakor, illetve a végrehajtásban részt vevő segélyszervezeteknél is.
Elmondható, hogy az osztások az előírásoknak megfelelően, jól szervezetten, pontosan és
korrekt módon kerülnek végrehajtásra.


A Gyermekétkeztetési Alapítvány a 2013. évi EU Élelmiszersegély program keretein
belül 208 ezer rászorulót tudott támogatni 496 településen, mintegy 1,9 millió kg
élelmiszerrel. A Program Európai Uniós módosítása miatt a 2013. év őszi fordulója keretében
végrehajtott élelmiszerosztásokból 2014 tavaszán is részesülhettek a rászorulók. A Program
keretében 5,17 millió kg élelmiszert vehetett át 2014-ben 885 ezer rászoruló 1740 településen.


A Gyermekétkeztetési Alapítvány a program indulásától kezdve, összesen 24 800 ezer
kilogramm élelmiszert osztott szét, az általa támogatott rászorultak között. Elmondható,
hogy a Program 2006-os indulása óta összesen 90 308 ezer kg élelmiszert kapott a több mint 1
millió rászoruló 23, 9 mrd forint értékben, amellyel az EU Élelmiszersegély program a
legnagyobb magyarországi élelmiszersegély programmá fejlődött.


A Program végrehajtása az önkormányzatok és a rászorulók visszajelzései alapján 2013-ban
és 2014-ben is kifejezetten jól sikerült, az élelmiszerosztások jól szervezetten, hatékony
munkával kerültek lebonyolításra. A rászorulók minden évben nagyon várják az
élelmiszereket, számítanak az osztásokra, az átvett élelmiszerek minden családnak nagy
segítséget jelentenek.

2013-as gazdálkodási év pénzügyi beszámolója

Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 23. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2013-ban 278,155 millió forint bevételből gazdálkodott. Ez közel 30 millióval kevesebb, mint az előző évi költségvetésünk, ami a feladatátrendezés következménye, hiszen iskolai pedagógusaink állami alkalmazottakká váltak, bérüket is onnan kapják. Bevételeinknek viszont csak 40 %-a származott állami forrásból, ebben az összesen 112,168 millió forintban pedig benne van a közös hivatal tiszaugi kirendeltségének fenntartásához szükséges 12,563 millió, valamint a közfoglalkoztatásra költött 11,279 millió forint is.

A bevételek közel 42 %-a helyi adó (115 millió), a működési és egyéb bevételek aránya 15 %.

A fejlesztésekhez, intézményi működéshez szerzett pályázati támogatások összege 17,369 millió forint.

A Szentkirályért Közalapítványtól rekord összegű, összesen 35,4 millió forint kölcsönt kaptunk átmeneti pénzgondjaink megoldásához és pályázataink előfinanszírozásához, amit év végén visszaadtunk.

Adóbevételeink jelentősége az önkormányzati intézmények működésében és fejlesztéseinkben tavaly is meghatározó volt, az összes bevételünk 42 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 6,421 millió (alapítványi befizetéssel együtt!), gépjárműadóként 8,468 millió, iparűzési adóként 105,323 millió forint bevételt könyvelhettünk.

A gépjárműadó 14 millióval (csak 40 % a helyben maradó rész!), a kommunális adó 147 ezerrel marad el az előző évitől, az iparűzési adó viszont 16 millióval több. Mindkét adónem esetében jelentős a korábbi évek hátralékának beszedéséből származó bevétel. A szennyvízcsatornázás lakossági közmű-hozzájárulásaként nem érkezett befizetés, a Bácsvíz Zrt. viszont 854 ezer forint osztalékot fizetett részvényeink után.  

Az év végi pénzmaradvány 13.098 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású.

Bővebben...