Iskolai beíratkozás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal

közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

A beiratkozás a Tiszakécskei Járás összes általános iskolájában:

 2017. április 20. napján 8-19 óráig (csütörtök) és április 21. napján 8-19 óráig (péntek) közötti időszakban történik.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

 Értesítem a Tiszakécskei Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

 Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A.§ (1) c) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala a járás valamennyi településére egységesen határozta meg:

 A beiratkozás a Tiszakécskei Járás összes általános iskolájában:

 2017. április 20. napján 8-19 óráig (csütörtök) és április 21. napján 8-19 óráig (péntek) közötti időszakban történik.

 A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.

 A beíratáshoz szükség van:

  • a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
  • a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
  • az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

 Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

 Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2017. május 11-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felül bírálati kérelemmel élhetnek. A felül bírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:

  • az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatójának,
  • a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

 az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

 Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.  

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7.§ (1) a) valamint a 11.§ (1) bekezdése alapján 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

 Tiszakécske, 2017. március 16.

Szeidl József
Hivatalvezető

szv szv
A tartalom megtekintshez flashplayer szksges / Nem elrhet a tartalom
jop jop jop